Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Psykiatriprivat en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Psykiatriprivat behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Psykiatriprivat indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
· Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
· Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
· Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, skanningssvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
· Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
· Udarbejdelse af lægeerklæringer
· Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
· Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
· Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
· Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
· Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
· Afregningsformål
· Til brug i evt. psykoterapi
· Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
· Dokumentationspligt
· Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
· Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre · modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
· Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
· Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
· Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
· Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
· Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg formodentlig i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
· Der videregives oplysninger til,
· Der videregives oplysninger til andre myndigheder, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
· Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
· patienter videregives oplysninger til
· oplysninger
· recepter videregives oplysninger
· epikriser videregives oplysninger til

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
· Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
· Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
· Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandler er p.t. IT-leverandør Novax, Bremårevej 9, 8520 Lystrup

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på 86624278.

Adresseoplysninger på klinikken:
Psykiatriprivat
Ll. Hjultorvgyde 5
8800 Viborg
Danmark

Bettina Holm Norling, speciallæge i psykiatri den 9.5.18